• slogan
  • slogan
  • slogan
  • slogan
  • slogan
  • slogan
  • slogan
driehoek
driehoek

Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

Algemeen

De website www.suytkade.nl wordt beheerd door GEM Suytkade, mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijnen.

Informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Van Wijnen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat GEM Suytkade niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Berichten die u - in welke vorm dan ook - elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. GEM Suytkade adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan GEM Suytkade te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Gekoppelde sites

Op de website van GEM Suytkade wordt, naast verwijzingen naar websites van aan GEM Suytkade gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat GEM Suytkade door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan GEM Suytkade. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

GEM Suytkade behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GEM Suytkade, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval is GEM Suytkade, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. GEM Suytkade aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site - in welke vorm dan ook - elektronisch aan GEM Suytkade wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘GEM Suytkade' dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.